ساعت فعالیت مطب ها : 10:30 صبح تا 21:30 شب
تهران : افسریه / میدان خراسان
09912397449
ساعت فعالیت مطب ها : 10:30 صبح الی 21:30 شب
09912397449
آدرس مطب ها : تهران افسریه / خراسان
جستجو

تزریق واکسن کووید

دستورالعمل تزریق واکسن کووید در بیماران با سابقه مصرف داروهای ایمونوساپرسیو، سابقه حساسیت دارویی، بعد از ابتال به کووید

    در دوان پاندمی کرونا و با شروع برنامه واکسیناسیون، سواالت متعدد در بیماران با شرایط متفاوت و مصرف داروهای متعدد پیش خواهد آمد. لذا دستورالعمل پیشنهادی ذیل به منظور ایجاد بهترین پاسخ ایمنی بدن به واکسن و از طرفی کنترل بیمااری زمیناه ای از منااب معتبر آماده شده است. عوامل متفاوتی از جمله در دسترس بودن واکسن و شرایط بیمار در تصمیم گیری زمان واکسیناسیون تاثیر گذار خواهد بود. با استناد به موارد ذیل و عوامل تاثیر گذار، در نهایت با تصمیم پزشک معالج زمان تزریق واکسن کووید برای بیمار مشخص خواهد شد.  

با توجه به اینکه واکسن های 19-COVID هیچ کدام ویروس زنده نمی باشند، لذا در هیچ کدام از گروههای بیمااران مصارف کننده داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی توصیه به عدم واکسیناسیون نشده است و واکسن منجر به تشدید بیماری زمینه ای ن واهد شد. داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بواسطه مکانیسم اثرشان منجر به پاسخ suboptimal به واکسن در برخی بیماران خواهند شد. اما با وجود این کاهش پاسخ سیستم ایمنی به واکسن، همچنان فوائد بیشتری تا عدم واکسیناسیون برای بیمار مطرح اسات. لاذا جهات دستیابی به حداکثر پاسخ سیستم ایمنی در این بیماران، فواصل زمانی مشخصی بین مصرف برخای از داروها و تزریقات واکسن توصیه شده است. در نهایت براساس بررسی پزشک معالج در رابطه با زمان تزریق واکسن تصمیم گیری می گردد. اطلاعات ذیل از منابع معتبر و در رابطه با واکسن های فایزر، مدرنا و آکسفورد می باشد. لاذا در هار کشاوری براسااس واکسان در دسترس باید اطالعات بررسی گردد

  تزریق واکسن کووید تزریق واکسن کووید
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *