ساعت فعالیت مطب ها : 10:30 صبح تا 21:30 شب
تهران : افسریه / میدان خراسان
09912397449
ساعت فعالیت مطب ها : 10:30 صبح الی 21:30 شب
09912397449
آدرس مطب ها : تهران افسریه / خراسان
جستجو

عوارض سیگارهای الکترونیکی

عوارض سیگارهای الکترونیکی

عوارض سیگارهای الکترونیکی

استفاده از قلیان و یا سیگارهای الکترونیکی (ویپ) نه تنها خطر کمتری نسبت به استشاق سیگار دارند بلکه

به دلیل درجه استنشاق و افزایش غلطت دود استنشاقی خطر عوارض ریوی و قلبی آنها بیشتر است

سیگارالکترونیکی

محصوالت ویپر و دیگر سیگارهای الکترونیکی میتوانند با قرار دادن مصرفکنندگان در معرض بخارها/ افشانهها سالمت آنها را به خطر بیندازند. حتی اگر خود مصرفکنندهی این محصوالت نباشید، ممکن است از طریق تنفس این بخارها در نزدیکی کسانی که از این محصوالت استفاده میکنند در معرض آن قرار بگیرید. هرچند دربریتیش کلمبیا فروش فراوردههای ویپر و سایر سیگارهای الکترونیکی به افراد باالی 19 سال منع قانونی ندارد، اما این محصوالت بیضرر نیستند. کودکان، نوجوانان و افراد غیر سیگاری نباید از آنها استفاده کنند، و در دوران بارداری نیز نباید مصرف شوند.

سیگار الکترونیکی (ویپ) چیست؟

منظور از ویپینگ کشیدن ذرات یا بخارهایی است که توسط دستگاههایی مانند سیگار الکترونیکی تولید میشوند. این دستگاهها مایع را گرم کرده و آن را تبدیل به بخاری میکنند که مصرف کننده از راه تنفس به دهان و ریهها میفرستد و در آنجا جذب جریان خون میشود. انواع گوناگونی از دستگاههای ویپینگ وجود دارند، مثل سیگار الکترونیکی، قلم ویپ، ویپ، مود، تانک یا قلیان الکترونیکی. بنا به گزارش وزارت بهداشت کانادا، »گلیسیرین گیاهی و پروپیلن گلیکول مایعات اصلی سازندهی محصوالت ویپینگ هستند. این مواد برای استفاده در بسیاری محصوالت مصرفی، همچون محصوالت آرایشی و شیرینکنندهها ایمن به شمار میآیند. با این حال بیضرر بودن استنشاق این مواد در محصوالت ویپینگ در بلند مدت ناشناخته است و همچنان در دست بررسی است.

برای آگاهی بیشتر دربارهی مصرف سیگار الکترونیکی )ویپینگ( از این پیوندها بازدید کنید:

 دربارهی ویپینگ، وزارت بهداشت کانادا  اطالعات ویپینگ بیسی، دولت بیسی  وزارت بهداشت کانادا – خطرات ویپینگ  هم اکنون ترک کنید – سیگار الترونیکی  ویپینگ در کانادا: آنچه میدانیم، وزارت بهداشت کانادا ویپینگ و ترک سیگار، وزارت بهداشت کانادا مقررات محصوالت ویپینگ، وزارت بهداشت کانادا برای کسانی که سیگاری هستند، کشیدن ویپر درمقایسه با سیگار معمولی ضرر کمتری دارد، با این وجود آنها را در معرض موادی شیمایی قرار میدهد که میتواند برای ریه زیانبار باشد. سیگار الکترونیکی همچنین مصرف کننده را در معرض نیکوتین قرار میدهد که بسیار اعتیادآور است. اگر باردار باشید نیز خطر باالیی متوجه شماست. کودکان، نوجوانان و غیر سیگاریها بیشتر در معرض خطر اثرات زیانبار نیکوتین، از جمله اعتیاد هستند. اگر باردار باشید نیز در خطر باالیی هستید.کودکان ونوجوانان در مقایسه با بزرگسالان، ممکن است با مصرف میزان کمتری از نیکوتین به آن وابسته شوند. اثرات مصرف طوالنی مدت ویپینگ بر سالمتی در طول زمان تا حد زیادی ناشناخته است. شاهدانه (حشیش/ماریجوانا) را نیز میتوان از طریق ویپینگ مصرف کرد، و این ماده نباید در ترکیب با نیکوتین، الکل، یا سایر مواد مخدر و دارویی یا محصوالت بهداشتی استفاده شود. این کار میتواند صدمات و خطر سایر عوارض منفی را افزایش دهد.
مقالات مرتبط
1 نظر
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *