ساعت فعالیت مطب ها : 10:30 صبح تا 21:30 شب
تهران : افسریه / میدان خراسان
09912397449
ساعت فعالیت مطب ها : 10:30 صبح الی 21:30 شب
09912397449
آدرس مطب ها : تهران افسریه / خراسان
جستجو

علائم ویروس کرونا

علائم ویروس کرونا

 

ویـروس کرونـا یـک ویـروس پوشـش دار، و spherical اسـت کـه spike هـای متعـدد دارد. از نظــر محتــوای ژنتیکــی، viruses RNA sense positive, stranded Single مــی باشـد. در حـال حاضـر

( reaction chain polymerase transcription reverse time Real rRTPCR )گلـد اسـتاندارد تشـخیصی مـوارد مشـکوک بـه 19-COVID مـی باشـد. نتایـج PCR-RT نیــز بــه نــوع نمونــه گرفتــه

 : شــده بســتگی دارد: نــرخ نمونــه گیــری مثبــت در نواحـی مختلـف عبـارت اسـت از

 
(%48-32 (swabs oropharyngeal) 1 (%63(swabs nasopharyngeal) 2 (%93-79 (fluid lavage bronchoalveolar) 3 (%76-72 (sputum) 4 .(%29 (stool) 5
   
علائم ویروس کرونا
علائم ویروس کرونا

علائــم 19-COVID :

  • تنگــی نفــس، گلــودرد، اســهال، میالــژی، خســتگی آنوســمی، کونژکتیویــت، راش پوســتی، toe COVID ،درد شــکم
 
  • عوامـل خطرسـازی کـه باعـث درگیـری شـدیدتر 19-COVID می شـوند: سـن باال )بیشـتر مسـاوی 65 سـال(، فشـار خـون، دیابـت ملیتـوس، بیمـاری عـروق کرونـری قلـب، هپاتیـت B ،بیمـاری هـای سربرووسکوالر،آسـم و COPD ،سـرطان. شـاخص تـوده بدنـی )25) ≥BMI کیلوگـرم بـر متـر مربـع، بـارداری، بیمـاری مزمـن کلیـوی، سـرکوب سیسـتم ایمنـی )بیماری یـا درمـان سـرکوبگر سیسـتم ایمنـی(، بیمـاری قلبـی عروقـی )از جملـه بیمـاری مـادرزادی قلبــی( • بیمــاری مزمــن ریــه )
بــه عنــوان مثــال، بیمــاری مزمــن انســدادی ریــه ]COPD ،] بیمـاری بینابینـی ریـه، فیبـروز کیسـتیک، فشـار خـون ریوی، بیماری سـلول داسـی شـکل، اختـاالت رشـد عصبـی )ماننـد فلـج مغـزی( یـا سـایر مشـکالت پزشـکی )بـه عنـوان مثـال، سـندرم هـای ژنتیکـی یـا متابولیـک و ناهنجـاری هـای مـادرزادی شـدید(، وابسـتگی به یک فنـاوری مرتبـط بـا پزشـکی )بـه عنـوان مثـال، تراکئوسـتومی، گاستروسـتومی، یـا تهویـه بـا فشـار مثبـت)  
  • یافتــه هــای آزمایشــگاهی در حیــن عفونــت 19-COVID :شــمارش WBC هــا معمــوال نرمــال اســت. لنفوپنــی در %80 مــوارد وجــود دارد. ترومبوســیتوپنی خفیــف، پروکلســی تونیــن پایین،افزایــش CRP و Dimer-d( مارکرهــای prognosis poor ،)افزایــش /AST ALT بــه رنــج 100-70 ، افزایــش خفیــف Cr.
 

سیسـتم هـای طبقـه بنـدی نـام گـذاری واریانـت هـای ویروسـی جهـت ایجـاد یـک زبـان مشـترک بیـن محققیـن ایجـاد شـده تـا بتواننـد تکامـل و رفتـار ویـروس را بررسـی کننـد. ایـن سیسـتم هـا عبارتنـد از: Pango and WHO, GISAID .سیسـتم GISAD :بـر اسـاس مارکرهـای موتاسـیون بنـا شـده کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از GRY، GV، GR، GH، G، V، L، S سیسـتم Pango :سیسـتمی بـرای شناسـایی دودمـان ژنتیکـی 2-CoV SARS مرتبـط بـا شــیوع اپیدمیولوژیــک اســت و کمــک میکنــد تــا انتقــال و گســترش 2-CoV-SARS ،

از جملـه انـواع نگـران کننـده را بتـوان ردیابـی کـرد. انـواع 2 CoV-SARS کـه بـرای اولیـن بـار منتشـر شـد بـه عنـوان دودمـان A یـا B نشـان داده شـدند. همانطـور کـه تکامـل یافتنـد، descendants آنهـا بـا یـک سـری اعـداد مشـخص شـدند. بـه عنـوان مثـال، 1.B شـامل شـیوع در اروپـا در اوایـل سـال 2020 اسـت. اگـر ایـن نـام هـا بیـش از حـد طوالنـی شـوند، یـک اصـل و نسـب جدیـد بـا حـرف دیگـری از الفبـا شـروع مـی شـود. بـه عنوان مثـال، گونه ای کـه بـرای اولیـن بـار در برزیـل شناسـایی شـد 1.P نـام دارد.

سیسـتم WHO :

اسـامی انـواع CoV2 SARS را بـه گونـه ای تعییـن میکنـد کـه بـه راحتـی تلفـظ شـوند و اثـرات منفـی را بـر کشـورها و شـهروندان آنهـا بـه حداقـل مـی رسـاند. لـذا واریانـت هـای ویروسـی را بـر اسـاس حـروف الفبـای یونانـی(یعنـی آلفـا، بتـا، گامـا،…) نام گــذاری میکند

2-COV SARS در ایـران:

از اولیـن شناسـایی CoV2-SARS در 19 فوریـه 2020 در ایـران تـا کنـون ایـران پنـج مـوج حـاد تنفسـی شـدید سـندرم کروناویـروس 2( CoV2-SARS ) را تجربــه کــرده اســت. دودمــان هــای مختلــف 2 CoV-SARS در هــر پنــج مــوج شــرکت داشـتند و تحقیقـات نشـان دادنـد کـه تمامـی ویـروس هایـی کـه در طـول مـوج پنجـم در گــردش بودنــد بــه نــوع دلتــا تعلــق داشــتند. الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای تشــخیص واریانــت، S گلیکوپروتئیــن ویــروس بررســی مــی شــود.

در طــی مــوج اول، V وclades L شناســایی شــدند. مــوج دوم توســط کالدهــایGH ، G و GR شناســایی شــد. کالدهــای گردشـی در طـی مـوج سـوم GH و GR بودنـد. در مـوج چهـارم GRY(نـوع آلفـا(، GK( نـوع دلتـا( و یـک کالد GH) نـوع بتـا( شناسـایی شـد. تمـام ویـروس هـای مـوج پنجـم در کالد GK( نـوع دلتـا) بودنـد.

توالـی یابـی ژنـوم ویـروس هـا کمـک میکنـد تـا انـواع در گـردش ویـروس هـا در جامعـه شناسـایی شـود کـه ایـن امـر سـبب مـی شـود تـا بهتریـن واکسـن ممکـن انتخـاب شـود و بـا واکسیناسـیون کامـل جامعـه را در برابـر بیمـاری ایمـن تـر گـردد. در 26 نوامبـر 2021 ،WHO نـوع 529.1.1.B( یـا همـان Omicron ) را بـه عنـوان یـک نـوع نگـران کننـده )concern of variant )معرفـی کـرد کـه ویـروس مزبـور دارای چندیـن جهش اسـت کـه ممکـن اسـت بـر نحـوه رفتـار آن تأثیـر بگـذارد، بـه عنـوان مثـال، بر روی سـرعت انتشـار یـا شـدت بیمـاری آن.

نـوع omicron در توالـی ژنومـی خـود دارای 50 جهـش(30 جهـش در پروتئیـن اسـپایک) میباشــد. لیکــن وجــود جهشهــای بیشــتر لزومــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه یــک نــوع خطرناکتــر اســت، امــا تقریبــاً بالفاصلــه omicron نگرانیهایــی را در جامعــه بهداشــت جهانـی در رابطـه بـا قابلیـت انتقـال و توانایـی آن بـرای فـرار از ایمنـی ناشـی از واکسـن و ایمنـی طبیعـی ایجـاد کـرد. در حـال جاضـر مشـاهده شـده کـه این موتاسـیون هـا منجر به افزایـش قابلیـت انتقـال بیمـاری، میـل پیونـد ویروسـی باالتـر و فـرار از آنتـی بادی بیشـتر شـده اسـت.

 

VOC) concern of Variant) :

واریانتـی از ویـروس کـه حداقـل بـا یکـی از مـوارد زیر مرتبط بـوده اسـت: 1)افزایـش قابلیت انتقال یا تغییر مضر در اپیدمیولـوژی19-COVID، 2 )افزایــش virulence یــا تغییــر در تظاهــرات بالینــی بیمــاری، 3 )کاهــش اثربخشــی اقدامــات بهداشــت عمومــی و اجتماعــی و یــا کاهــش اثربخشــی تشــخیص، واکســن و درمـان هـای در دسـترس. تاکنـون واریانـت هـای Omi، Delta، Gamma، Beta، Alpha Lambda، cron و Mu جــزو واریانــت هــای VOC طبقــه بنــدی شــده انــد.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *