ساعت فعالیت مطب ها : 10:30 صبح تا 21:30 شب
تهران : افسریه / میدان خراسان
09912397449
ساعت فعالیت مطب ها : 10:30 صبح الی 21:30 شب
09912397449
آدرس مطب ها : تهران افسریه / خراسان
جستجو

علائم ویروس کرونا | قسمت دوم

علائم ویروس کرونا | قسمت دوم

ویروس 2-CoV-SARSدارای 4 سـاختار پروتئینی اصلی اسـت: 1 )protein S :پروتین spike ویروســی اســت. مســئول شناســایی رســپتور ســلولی میزبــان بــرای شــروع ورود ویــروس هســتند. باعــث همچنیــن protein S پروتئیــن اصلــی اســت کــه بــه عنــوان هـدف در سـاخت واکسـن 19-COVID اسـتفاده مـی شـود 2 )membrane (protein M protein :)در پوشـش ویـروس )envelope )قـرار گرفتـه انـد و envelope ویریـون را شـکل مـی دهنـد. 3 )protein E :پلـی پپتیدهـای کوچکـی هسـتند کـه بـرای infectivity کوویـد بسـیار مهم هسـتند. 4)protein N :نوکلئوکپسـید helical را می سـازند و در امتداد ژنوم RNA ویروسـی متصـل مـی شـوند.

– پاسـخ ایمنـی هومـورال بـه 2-SARSCOV : گـزارش هـای بالینـی نشـان مـی دهـد کـه آنتـی بـادی هـا علیـه ذرات ویروسـی 2-CoV SARS بیـن 6 تـا 10 روز پـس از عفونـت ایجـاد مـی شـوند. حداکثـر سـطح آنتـی بـادی IgM در 12 روز ابتدایـی اسـت و تـا 35 روز باقـی مـی مانـد. در مقابـل، آنتـی بـادی هـای IgG حـدود 17 روز بـه اوج خـود مـی رسـند و تـا 49 روز باقـی مـی ماننـد خانـم هـا در مقایسـه بـا اقایـان آنتـی بـادی بیشـتری در نتیجـه واکسیناسـیون تولیـد مـی کننـد و پاسـخ هـای ایمنـی سـلولی و هومـورال قـوی تـری نسـبت بـه واکسیناسـیون و عفونـت نشـان مـی دهنـد ) و در نتیجـه سـطح آنتـی بـادی باالتـری بـه دنبـال عفونـت بــا 19-COVID دارنــد(. لــذا کارایــی واکســن بــرای زنــان بیشــتر از مــردان اســت. مــردان، بـه دلیـل سـطوح بـاالی تستوسـترون، سـطوح پایینـی از اثربخشـی واکسـن 19-COVID را نشـان مـی دهنـد.

از ایـن نظـر، مـردان ممکـن اسـت در مقایسـه بـا زنـان بـه دوزهـای بیشـتری از واکسـن کوویـد19 -نیـاز داشـته باشـند. در زنـان، پاسـخ قـوی سیسـتم ایمنـی ممکـن اسـت خطـر ابتـا بـه بیمـاری هـای خـود ایمنـی را افزایـش دهـد. تاکنـون -SARS 2-CoV در شـیر مـادر شناسـایی نشـده اسـت هیـچ واکسـنی از 19-COVID بـه صـورت %100 کارآمـد نیسـت.

تاکنـون گزارشـی مبنـی بر اینکـه واکسـن کوویـد19 -مـی توانـد از انتقـال جلوگیـری کنـد وجـود نـدارد، امـا مـی توانـد بـه محافظـت در برابـر عفونـت کوویـد19 -کمـک کنـد. بـار ویروسـی در بیـن افـرادی کـه بـه طـور کامـل بـا یـک واکسـن موثـر واکسـینه شـده بودنـد، 4 برابـر کمتـر از سـایر افـراد بـود. ایـن یافتـه نشـان مـی دهـد کـه انتقـال ویـروس از افـراد کامـ ًا واکسـینه شـده کمتـر اسـت، زیـرا بـار ویروسـی بـه عنـوان عامـل اصلـی انتقـال ویـروس شـناخته شـده اسـت.

علائم ویروس کرونا | قسمت دوم

 

– NAATs (Tests Amplification Acid Nucleic :)تســت بــا حساســیت و ویژگــی بــاال بـرای تشـخیص عفونـت 2-CoV-SARS بـا شناسـایی یـک یـا چنـد ژن )RNA )ویروسـی اســت. اهــداف ژنــی اصلــی شــامل ژنهــای نوکلئوکپســید، (S(spike)، E(envelope) N RNA پلیمــراز وابســته بــه )RdRP (RNA و )abORF1ab )اســت. در کیــت هــای ایرانــی ژن N و RdRp بررسـی مـی شـود. تمـام PCR هـای فعلـی جهـت بررسـی 2-CoV-SARS فقــط بــرای تشــخیص کیفــی برچســبگذاری شــدهاند و بــرای اندازهگیــری کمــی تأییــد نشــدهاند زیــرا میــزان value CT بــه افزایش/کاهــش میــزان ژن نمونــه، کیفیــت روش جمـع آوری نمونـه، نـوع نمونـه (بـه عنـوان مثـال، نمونـه نازوفارنژیـال در مقابـل بـزاق)، ژن هـدف بسـتگی دارد.

on Antigen Viral :بـرای شناسـایی کیفـی آنتـی ژن پروتئیـن نوکلئوکپسـید از نازوفارنژیـال و/یـا سـواب بینـی در نظـر گرفتـه شـده انـد. وجـود چنیـن آنتـی ژنـی حاکـی از عفونـت فعلـی 2-CoV-SARS اسـت. تسـت هـای آنتـی ژن بـه طـور کلی ویژگی مشـابهی دارنـد، امـا حساسـیت کمتـری نسـبت بـه اکثـر NAAT هـا دارنـد. حساسـیت ایـن تسـت تشـخیصی برابـر بـا %2.56 اسـت. بهتـر اسـت ایـن نـوع آزمایـش در مراحـل اولیـه عفونـت انجـام شـود، زمانـی کـه بـار ویروسـی بـه طـور کلی در باالترین سـطح اسـت. سـطوح آنتی ژنـی در نمونـه هـای جمـع آوری شـده بعـد از 5 تـا 7 روز از شـروع عالئـم ممکـن اسـت بـه کمتـر از حـد تشـخیصی کاهـش یابـد.

– چرخه توسعه یک واکسن، از آزمایشگاه به کلینیک.

آزمایـش پیـش بالینـی: دانشـمندان واکسـن جدیـدی را روی سـلولها آزمایـش میکننـد و سـپس آن را بـه حیواناتـی ماننـد مـوش یـا میمـون میدهنـد تـا ببینـد کـه آیـا پاسـخ ایمنـی ایجـاد مـی کنـد یـا خیـر.

فــاز 1(trials safety 🙂

دانشــمندان واکســن را بــه تعــداد اندکــی از افــراد مــی دهنــد تــا ایمنـی و دوزاژ را تسـت کننـد. همچنیـن وجـود تحریـک سیسـتم ایمنـی تاییـد میشـود.

فـاز 2( trials expanded 🙂

دانشـمندان ایـن واکسـن را بـه صدهـا نفـر کـه شـامل گروههای مختلـف سـنی ماننـد کـودکان و افـراد مسـن مـی دهنـد تـا ببینند کـه آیا واکسـن بین این افـراد بـه صـورت متفـاوت عمـل میکنـد یـا خیـر. هـم چنیـن مجـددا در ایـن آزمایشهـا ایمنـی واکسـن را بررسـی میکند.

فــاز 3( trials efficacy 🙂

دانشــمندان واکســن را بــه هــزاران نفــر از مــردم مــی دهنــد و صبـر میکننـد تـا ببیننـد چـه تعـداد فـرد در مقایسـه بـا داوطلبانـی کـه placebo دریافـت کــرده انــد، بــه بیمــاری مبتــا مــی شــوند. ایــن آزمایشهــا میتواننــد تعییــن کننــد کــه آیــا واکســن در برابــر ویــروس کرونــا محافظــت میکنــد یــا خیر)بررســی rate efficacy .) ایـن آزمایشـات بـه انـدازه کافـی بـزرگ هسـتند تـا شـواهدی از عـوارض جانبـی نسـبتا نـادر آشـکار شـود.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *