ساعت فعالیت مطب ها : 10:30 صبح تا 21:30 شب
تهران : افسریه / میدان خراسان
09912397449
ساعت فعالیت مطب ها : 10:30 صبح الی 21:30 شب
09912397449
آدرس مطب ها : تهران افسریه / خراسان
جستجو

علائم ویروس کرونا | قسمت سوم واکسن ها

علائم ویروس کرونا

  علائم ویروس کرونا

واکسن ها در 4 گروه اصلی بسته به انواع مختلف platform طبقه بندی می شوند:

 

accines acid nucleic) 1 vaccines vector viral) 2 vaccines virus whole) 3 vaccines based-protein) 4

واکسن های تایید شده به وسیله ی کشورها:

واکسن های تایید شده با پلتفرم ژنتیکی:

Moderna( با پلتفرم RNA ،) – BioNTech/Pfizer( با پلتفرم RNA ) – Takeda(با پلتفرم RNA ) – Cadila Zydus یا همان D-ZyCoV( با پلتفرم DNA) واکسن های تایید شده با پلتفرم ،(Ad5, Ad26 (Russia Light Sputnik : vector viral Janssen یــا همــان AstraZeneca/Oxford)، S.COV2.Ad26 (Johnson & Johnson واکسـن هـای تاییـد شـده بـا پلتفـرم پروتئینـی: ،(Spikogen(CinnaGen، COVOVAX Pars Cov Razi، Soberana واکســن هــای تاییــد شــده بــا پلتفــرم ،Biotech Bharat: based-virus inactivated FAKHRAVAC، Sinopharm، Barekat در حـال حاضـر WHO فقـط ایـن واکسـن هـا را تاییـد کـرده اسـت: Bi/Pfizer، Moderna Biotech Bharat، AstraZeneca/Oxford)، Johnson & Johnson (Janssen، oNTech Sinopharm،

واکسـن بـا Vector Viral :

واکسـن هایـی کـه حـاوی ویـروس هایـی هسـتند که بـرای حمل ژن هـای ویـروس کرونـا مهندسـی شـده انـد. برخـی از واکسـن هـای وکتـور وارد سـلول هـا مـی شـوند و سـلول را وادار میکننـد تـا پروتئیـن هـای ویروسـی بسـازد. سـایر وکتورهـای ویروسـی بـه آرامـی تکثیـر مـی شـوند و پروتئیـن هـای کروناویـروس را روی سـطح خـود حمـل مـی کنند.

ایــن واکســن یــک vaccine spray nasal اســت کــه مــی توانــد ســطوح باالیــی از آنتــی بـادی هـای ویـروس کرونـا را در مـوش هـا تنهـا بـا یـک دوز تولیـد کنـد. وکتـور آن شـامل یـک آدنوویـروس شـامپانزه اسـت کـه بـرای حمـل ژن پروتئیـن اسـپایک مهندسـی شـده اســت. داروســاز هنــدی Biotech Bharat مجــوز ایــن فنــاوری را صــادر کــرد و در فوریــه 2021 مجــوز راه انــدازی فــاز 1 آزمایشــی واکســنی را بــه دســت آوردنــد کــه نــام آن را BBV154 گذاشـتند.

در 21 سـپتامبر، رئیـس بهـارات اعـام کـرد کـه فـاز 3/2 آزمایش قرار اسـت ظـرف چنـد روز آغـاز شـود. مقامـات دولتـی در 11 اوت اعـام کردنـد کـه بـه بهـارات اجـازه خواهنـد داد آزمایشـی را انجـام دهـد کـه BBV154 را بـا کواکسـین مخلـوط می کند. واکسـن بـا پایـه ی پرونئینـی: واکسـن هایـی کـه حـاوی پروتئیـن ویـروس کرونا هسـتند امــا مــاده ژنتیکــی ندارنــد. برخــی از واکســن هــا حــاوی پروتئیــن کامــل و برخــی حــاوی قطعاتـی از آنهـا هسـتند. بسـیاری از ایـن مولکـول هـا را روی نانـوذرات بسـته بنـدی مـی شـوند.

رازی کوو پارس

واکسـنی کـه کمتریـن از نظـر مقـدار آنتـی ژن و بیشـترین وسـعت از نظـر انتـی ژنسـیتی را درطراحـی لحـاظ کـرده اسـت، راجـع بـه واکسیناسـیون کرونـا مـوارد زیـر را در نظـر داشـته باشــید. دریافــت همزمــان واکســنهای کرونــا و آنفوالنــزا مشــکلی نــدارد. فقــط هــر دو واکسـن در یـک بـازو تزریـق نشـود. اگـر ضعـف یـک طرفـه یـا آتروفـی عضلـه در یکـی از بازوهـا وجـود داشـت، تزریـق در زمـان هـای مختلـف، یـا تزریـق یکـی از واکسـنها در پـا صـورت گیـرد.

در آمـاده سـازی واکسـن نـکات زیـر مـد نظـر باشـد: تـا زمـان تزریـق نبایـد فرم هـای پودری واکسـن مـورد آمـاده سـازی قـرار گیـرد. فـرم هـای مایـع واکسـن وقتـی در دمـای انجمـاد نگهـداری مـی شـود کارایـی خـود را از دسـت مـی دهـد. فـن آوری زنجیـره سـرد بـرای فـرم هـای مایـع واکسـن مـورد نیـاز اسـت، تزریـق واکسـن آکسفورد/آسـترازنکا بـی خطـر اسـت و مزایای آن بیشـتر از خطرات آن اسـت. مزایای دریافت واکسـن AstraZeneca/Oxford بسـیار بیشـتر از هـر خطـری اسـت، حتـی بـرای افـراد زیـر 40 سـال یـا مبتـا بـه بیمـاری هـای زمینـه ای، کـه شـامل سـکته مغـزی نیـز مـی شـود.

health of determinants social) SDH

عوامــل اجتماعــی تعییــن کننــده ســامت هسـتند کـه بـر روی سـامت جامعـه تأثیـر مـی گذارنـد. ماننـد شـرایطی کـه در آن افراد به دنیـا مـی آینـد، رشـد مـی کننـد، کار مـی کننـد، زندگـی مـی کننـد و پیـر مـی شـوند.

علائم ویروس کرونا

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *